Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności”.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Zwolnienie od podatku, określone w wymienionym na wstępie przepisie ustawy obejmujące stypendia, w tym otrzymywane w ramach programu Erasmus+, jest limitowane. Wysokość zwolnienia od podatku ustala się w oparciu o równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

W projekcie proponuje się rozwiązanie mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, od nadwyżki ponad kwotę stypendium, otrzymywanego przez uczestników programu „Erasmus+”, zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy oraz wsparcia finansowego otrzymywanego przez uczestników programu „Europejski Korpus Solidarności”. Zaniechanie poboru podatku wychodzi naprzeciw rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającemu „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Skutkiem programu będzie wydanie jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazującego na brak konieczności opodatkowania w Polsce stypendiów wypłacanych z budżetu programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego z programu „Europejski Korpus Solidarności” przez polskie instytucje i organizacje uczestnikom przyjeżdżającym z innych państw.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355352
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.