Projekt rozporządzenia MF w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez uczelnie medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości w podmiocie leczniczym w formie spółki kapitałowej prowadzącym szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ustawy o działalności leczniczej spółka kapitałowa jest jedną z dopuszczalnych form prawnych, w  których mogą działać podmioty lecznicze. Takie spółki kapitałowe mogą być tworzone i prowadzone przez określony krąg podmiotów: Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę (ust. 1), jednostkę samorządu terytorialnego (ust. 2) lub uczelnię medyczną (ust. 6).

Przepisy projektu rozporządzenia mogą dotyczyć funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez możliwy wpływ na
zmniejszenie dochodów


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358054
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 30 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.