Projekt rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), czyli jest wydawany na podstawie dwóch delegacji ustawowych obejmujących podatników stosujących kasy rejestrujące online oraz kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a także kasy rejestrujące mające postać oprogramowania. Rozporządzenie to przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.), co oznacza, że konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie. Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2022-2023) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

W zakresie zwolnień przedmiotowych zrezygnowano ze zwolnień wskazanych w poz. 40 dotychczasowego rozporządzenia w zakresie myjni automatycznych. Przedmiotowy projekt rozporządzenia obejmuje bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). Proponuje się, aby likwidacja powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących nastąpiła ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354070
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.