Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 68) jest wykonaniem delegacji ustawowych zawartych w art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia ma na celu rozszerzenie katalogu informacji podatkowych przesyłanych naczelnikom urzędów skarbowych przez organy rejestrujące pojazdy o rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu wskazaną w dokumencie potwierdzającym nabycie pojazdu. Projekt rozporządzenia zawiera otwarty katalog dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu. Wobec tego, że organy rejestrujące pojazdy nie gromadzą tych danych na potrzeby rejestracji pojazdów, nie są one przekazywane ani organom podatkowym ani zgłaszane do Centralnej Ewidencji Pojazdów, z której dane mogą być udostępniane organom podatkowym. Zakres przedmiotowy przekazywanych informacji lub udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów jest niewystarczający dla organów podatkowych dla prowadzenia czynności sprawdzających bez udziału podatnika.

Projekt rozporządzenia nakłada na organ rejestrujący (starostę) obowiązek przekazywania informacji potwierdzających nabycie pojazdu oraz wartość pojazdu.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356651
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.