Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej. Projekt rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) ma na celu zapewnienie środków do właściwej realizacji zadań wykonywanych przez Krajową Radę Spółdzielczą, poprzez zwiększenie górnej granicy składek na rzecz Rady do wysokości 55zł miesięcznie. Stosowanie nowych zasad będzie miało początek od najbliższego okresu składkowego, tj. od 2023 r. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) (ustawa CIT) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej , z tym, że górną granicę składki określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej. Projektowana w rozporządzeniu regulacja modyfikuje górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady (Dz. U. poz. 290). Proponuje się podniesienie wysokości górnej granicy składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia z 30 zł miesięcznie do 55 zł miesięcznie. Projekt zakłada wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366104 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.