Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie wydłuża terminy ewidencyjne i sprawozdawcze generalnie określone w przepisach o rachunkowości. Proces sporządzenia sprawozdań finansowych wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych i uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowoksięgowych wzmożonego nakładu pracy.

Zmiany zaproponowane w projekcie wynikają z trudnej do przewidzenia dynamiki i skutków trwającej pandemii, w szczególności prognozy „piątej fali” COVID-19. W związku z tym duża część jednostek może mieć problemy z terminowym wykonywaniem ww. obowiązków (absencja pracowników), pomimo że charakteryzują się one wysokim stopniem elektronizacji procesów. Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika dodatkowo z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych, obecnie mocno zaangażowane we wdrażanie zasad nowego systemu podatkowego. W postulatach tych wskazywano, że ze względu na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, wskazane jest przesunięcie m.in. terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Projekt przewiduje wydłużenie odpowiednio o 3 miesiące lub 1 miesiąc niektórych terminów wynikających z przepisów o rachunkowości dotyczących: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Niniejsze rozporządzanie przewiduje również wydłużenie terminów dotyczących sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności, skonsolidowanego sprawozdania z płatności, sprawozdania nt. informacji niefinansowych oraz sprawozdanie grupy kapitałowej nt. informacji niefinansowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356006

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl lub sekretariat@pracodawcy.pl.