Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Wprowadzane rozwiązania polegają na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby zapewnić możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia w świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338003
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do końca dnia 10 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczony krótki termin na zgłoszenie uwag wynika z pilności prowadzonych prac legislacyjnych. Data utworzenia: 09-09-2020