Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Przedstawiony projekt rozporządzenia zmienia obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 2081, z późn. zm.). Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności jest spowodowane zawarciem Umowy ramowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wdrażania drugiej edycji szwajcarskiej pomocy finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. Umowa ta będzie wdrażana w ramach dwustronnego programu zwanego „Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy”. Umowa weszła w życie z dniem 11 stycznia 2023 r. Projekt rozporządzenia ma na celu umożliwienie składania zleceń płatności na realizację płatności z programu „Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę brzmienie § 3 ust. 1b, które stanowi, iż wzór zlecenia płatności, o którym mowa w załączniku nr 1b do rozporządzenia, będzie miał również zastosowanie do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374052 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.