Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285, 1183 i 1785) jest:

1) aktualizacja katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych,

2) umożliwienie podpisywania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy stosownymi podpisami elektronicznymi.

3) aktualizacja tytułów formularzy podatkowych przywołanych w zmienianym rozporządzeniu,

4) zapewnienie prawidłowego działania formularzy elektronicznych udostępnianych w systemie e-Deklaracje.

Zaprojektowane zmiany polegają na:

Ad. 1 i 2)

  1. usunięciu z rozporządzenia formularzy podatkowych PIT-16/PIT-16S, PIT-16A i PIT-19A. Zmiana ta wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.), realizującej założenia podatkowe Polskiego Ładu.
  2. poszerzeniu katalogu deklaracji w podatku akcyzowym, które mogą być opatrywana podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, gdy są przesyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
  3. wprowadzeniu możliwości podpisywania podpisami elektronicznymi wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, analogicznymi jak wniosku o wydanie lub sprzedaż znaków akcyzy.

Ad. 3)

aktualizacji w § 8 i § 11 tytułów niektórych formularzy deklaracji stosowanych w podatku akcyzowym. Zmiana jest związana z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2436).

Ad. 4)

aktualizacji danych autoryzacyjnych zawartych w § 12 ust. 2 pkt 5 zmienianego rozporządzenia w zakresie formularza PIT-40A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356453

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Termin uzgodnień oraz termin wejścia w życie rozporządzenia podyktowany jest koniecznością jak najszybszego ułatwienia i uproszczenia przesyłania deklaracji oraz ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w deklaracjach w podatku akcyzowym.