Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2021/1270 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2010/43/UE w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Podstawowym celem projektowanego rozporządzenia jest zobowiązanie towarzystw funduszy inwestycyjnych do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. W praktyce zobowiązanie takie oznacza uwzględnianie sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ponadto rozporządzenie nakłada na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140)
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357452
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.