Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje wprowadzenie następujących rozwiązań w rozporządzeniu ws. JPK_VAT:

  • w § 4 w pkt 1 lit. b rozporządzenia ws. JPK_VAT doprecyzowuje się przepis tak, aby nie było wątpliwości co do zakresu wykazywania danych dotyczących zbiorczej wysokości podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;
  • w § 4 w pkt 2 doprecyzowuje się, że z łącznej wysokości podstawy opodatkowania wyłączeniu podlegają tylko odrębnie wykazane wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, a nie wszystkie wysokości podstaw opodatkowania z tytułu świadczenia tych usług, aby w łącznej wysokości podstawy opodatkowania wartości te nie dublowały się;
  • w związku z regulacjami wprowadzanymi w ustawie Polski Ład proponuje się uregulowanie w § 6 pkt 4 lit. a tiret pierwsze, że dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, o których mowa w § 2 pkt 10 rozporządzenia, obejmują wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, jako zwrot w terminie, o którym mowa w art. 87 ust. 6d ustawy, tj. w terminie 15 dni;
  • w związku z ustawą wprowadzającą Krajowy System eFaktur proponuje się uregulowanie w § 6 pkt 4 lit. a tiret czwarte 40dniowego terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 5b ustawy
  • w § 10 w ust. 1 pkt 3, który koreluje z § 4 w pkt 1 lit. b, doprecyzowuje się, jaki zakres danych podatnik powinien wykazać w przypadku wysokości podstawy opodatkowania wynikającej z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju;
  • w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f doprecyzowano, że w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy ewidencja zawiera datę upływu terminu płatności lub datę uregulowania lub zbycia należności; zmiana ma na celu uściślenie, że dane z faktur dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, powinny obejmować nie tylko datę dokonania zapłaty, ale również datę uregulowania lub zbycia należności jak to wynika z art. 89a ust. 4 ustawy;
  • w § 1 pkt 4 w związku z powyższymi zmianami należało doprecyzować Objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji oraz sposobu wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy w części I w pkt 4.1 i 6.1. stanowiące załącznik do rozporządzenia ws. JPK_VAT.

W związku z tym, że w ustawie o VAT dodawane skrócone terminy zwrotu VAT: 15dniowy i 40dniowy, wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r., konieczne jest dostosowanie rozwiązań rozporządzenia ws. JPK_VAT o wskazane zmiany również od tej daty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353801

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.