Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513) ustalił szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt obejmuje zmiany wynikające z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wiążących się z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 20212027 oraz wynikających ze zmiany przepisów prawa.

Zmiany dotyczą m.in.:

I. dostosowania klasyfikacji na potrzeby realizacji programów finansowanych w perspektywie finansowej 20212027:
a) dodanie nowego rozdziału „01045 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” wraz z objaśnieniami. W tym rozdziale uwzględniane będą dochody i wydatki związane z finansowaniem działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 20232027;

b) dodanie nowych rozdziałów wraz z objaśnieniami: „75865 Programy regionalne 20212027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz „75866 Programy regionalne 20212027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” w związku z potrzebą odrębnego planowania i ewidencjonowania środków na realizację
programów regionalnych na lata 20212027. Rozdziały te będą stosowane do klasyfikowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w części „34. Rozwój regionalny”;

c) dodanie nowych rozdziałów wraz z objaśnieniami: „75867 Krajowy Plan Odbudowy” oraz „75868 Wsparcie transformacji regionów z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji” w związku z potrzebą odrębnego ujmowania środków otrzymanych przez Polskę z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, na realizację Krajowego Planu Odbudowy, jak również środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Rozdział 75867 ma mieć zastosowanie tylko do wydatków przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym ponoszonych z części „34. Rozwój regionalny”.

d) utworzenia nowego rozdziału „15021 Program polskiej energetyki jądrowej” w związku z potrzebą wyodrębnienia wydatków na finansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program polskiej energetyki jądrowej” oraz dochodów budżetu państwa osiągniętych z tego tytułu. Realizacja Programu planowana jest do 2033 roku (z perspektywą do 2040 r.).

e). utworzenia nowego rozdziału „70018 Rządowy Fundusz Mieszkaniowy” w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (Dz. U. poz. 2133, z późn. zm.). Na mocy ustawy utworzony został nowy Fundusz w Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie stanowił źródło finansowania zadań związanych z gwarantowanymi kredytami mieszkaniowymi, w tym wypłat z tytułu gwarancji i spłat rodzinnych. Utworzenie nowego rozdziału pozwoli na identyfikację przepływów pomiędzy budżetem państwa a funduszem.


Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.