Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Projektowane rozporządzenie zmienia przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych na tym rynku (Dz. U. poz. 803), które mają na celu skrócenie okresu, w którym emitent pozyskał w wyniku oferty publicznej inwestorów, i podejmuje działania w celu doprowadzenia do rozpoczęcia notowań akcji na giełdzie. Skrócenie czasu trwania fazy pomiędzy zakończonym przydziałem akcji a debiutem giełdowym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dla inwestorów.

Projekt przewiduje zmianę przepisów rozporządzenia w taki sposób, aby weryfikacja, czy rozproszenie akcji zapewniało płynność obrotu tymi akcjami (tzw. free float) i odbywało się według przewidywanego stanu posiadania akcji najpóźniej w pierwszym dniu notowań, a nie według stanu posiadania na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu. Z różnych przyczyn stan posiadania akcji nie jest jeszcze ustalony w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu (np. w związku z wydłużającym się procesem opłacania akcji przez inwestorów instytucjonalnych zagranicznych, czy oczekiwaniem na rejestrację podwyższenia). Przy weryfikacji free float powinny być brane pod uwagę akcje będące w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy, akcje objęte w ramach subskrypcji, oraz akcje skutecznie objęte przez inwestorów w ramach sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej. Ponadto, przewiduje się dodanie wyjątku od wymogu spełnienia warunku minimalnego rozproszenia akcji, który miałby zastosowanie do emitentów debiutujących na rynku. Wprowadzenie wyjątku pozwoliłoby na dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań akcji spółki, która nie posiada jeszcze akcji dopuszczonych do takiego obrotu, a rozproszenie akcji objętych wnioskiem istniejące bądź przewidywane na dzień pierwszego notowania nie osiąga/nie osiągnie wartości określonych w § 1 ust. 2 rozporządzenia.


Podstawa prawna: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354604
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl).