Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID19 (Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1) w zakresie niektórych dostaw towarów i świadczenia usług. Prawodawca unijny zauważył, że istnieje pilna potrzeba przyjęcia środków w celu stworzenia gotowości do działania w obliczu trwającego kryzysu sanitarnego. Tym samym konieczne jest zapewnienie zwolnienia z VAT m.in. dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz Komisji Europejskiej (KE), agencji lub organu ustanowionych na mocy prawa UE w ramach wykonywania ich zadań w celu reagowania na pandemię COVID19. Zagwarantowałoby to, że środki przyjmowane w tej sytuacji w ramach różnych inicjatyw unijnych nie będą napotykać ograniczeń w postaci zobowiązań z tytułu VAT, które nie mogą zostać efektywnie odzyskane przez te instytucje.

Projektowane rozporządzenie implementuje dyrektywę B&D, poprzez umożliwienie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonych przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, w przypadku nabycia tych towarów i usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID19.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354554

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 21 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl).