Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wprowadzane projektowanym rozporządzeniem zmiany wiążą się ze zmianami w przepisach dotyczących wyrobów medycznych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o wyrobach medycznych celem zmiany brzmienia poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jest utrzymanie dotychczasowego zakresu przedmiotowego preferencji, tj. zasadniczo takiego samego katalogu tych wyrobów objętych stawką obniżoną (8%).

Dostosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. do zmian w ustawie o VAT wprowadzanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych wymaga uchylenia następujących pozycji w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r.:

  • 6, w której wymienione zostały wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 7, w której wymienione zostały usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6 (bez względu na PKWiU),
  • poz. 8, w której wymienione zostały usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6 (bez względu na PKWiU).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359302

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Wyznaczony krótki termin na zgłaszanie uwag związany jest z potrzebą pilnego procedowania projektowanego aktu prawnego. Proponowane zmiany mają charakter techniczny, ich celem jest dostosowanie przepisów w zakresie VAT do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.