Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
Celem niniejszego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. nowej matrycy stawek VAT. Ww. ustawa zmieniająca reguluje bowiem krajowy system stawek obniżonych określony przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w sposób kompleksowy – jej przepisy obejmują również przedmiotowe kwestie objęte dotychczas przepisami rozporządzenia. Na skutek powyższego niektóre regulacje rozporządzenia w zakresie stosowania stawek obniżonych są zbędne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568)
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335207
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia w terminie do 26 czerwca br. do godz. 12.00, na adres kuydowicz@pracodawcy.pl. lub bezpośrednio do MF, również w formie edytowalnej na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl. Wyznaczony krótki termin na zgłaszanie uwag wynika z technicznego charakteru projektowanych zmian oraz pilności prowadzonych prac legislacyjnych.