Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (rozporządzenie SENT)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1477, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857) w pierwszej kolejności wiąże się z wprowadzeniem do obiegu prawnego Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/725 z dnia 26 maja 2020 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej (Dz.  Urz. UE L170/14 z dnia 2.06.2020 r). 

Istnieje grupa towarów, które poza bazą olejową, zawierają kilka procent związków tlenowych. Takie oleje mogą być wprowadzane do obrotu jako oleje napędowe lub komponenty olejów napędowych albo mogą być stosowane jako rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki w przemyśle (np. poligraficznym). Towary te były dotychczas klasyfikowane do pozycji CN 2710, jako preparaty zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej, jednak w związku z przepisami rozporządzenia Komisji UE, istnieje – w zależności od zastosowania (przeznaczenia) w związku z określeniem (czy określonym) przeznaczeniem towarów, możliwość klasyfikacji przedmiotowych towarów do pozycji CN 3814, zamiast do CN 2710.

W zakresie wyrobów o kodzie 3814 obecnie w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi podlega przewóz towarów objętych pozycją CN 3814, wówczas, gdy zawierają w swoim składzie alkohol etylowy. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Unii  Europejskiej zasadne jest objęcie przepisami tej ustawy towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. h tej ustawy. Pozwoli to na ograniczenie nadużyć w obrocie przedmiotowymi wyrobami, tj. uniemożliwi dystrybucję rozpuszczalników i rozcieńczalników o paramentach zbliżonych do parametrów oleju napędowego, celem wprowadzenia ich do obrotu jako olej napędowy.

Drugim aspektem projektowanego rozporządzenia jest objęcie systemem SENT odpadów, które w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) będąc towarem, stanowią przedmiot obrotu. W związku z tym wszelkie zdarzenia gospodarcze związane z obrotem odpadami (zbycie, nabycie i transport) podlega obowiązkowemu opodatkowaniu. W odniesieniu do odpadów objęcie ich systemem SENT wpłynie na ograniczenie możliwości nielegalnego obrotu odpadami poprzez prewencyjne działanie kontroli realizowanych na podstawie ustawy SENT, a tym samym wpłynie na  ograniczenie szarej strefy w tym zakresie

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353510
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.