Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) ma na celu zmianę urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy będzie wpływał podatek od wydobycia niektórych kopalin. W celu zwiększenia komfortu podatników w zakresie regulowania zobowiązań podatkowych i zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego adresowania przez nich wpłat podatków na różne rachunki bankowe, planowane jest rozszerzenie katalogu wpłat, które będą realizowane przez podmioty zobowiązane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Projektowana zmiana dotyczy m.in. zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin i możliwa będzie poprzez przeniesienie obsługi tej daniny z systemu ZEFIR 2 do systemu POLTAX 2B+.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadza się zmianę brzmienia § 3, w wyniku której Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy zostaje wskazany jako właściwy urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365055

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.