Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach.

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę poziomu wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej ustanowionej na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1741).

Zgodnie z projektem rozporządzenia obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomości  mieszkalnej, w przypadku której wysokość raty kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż waluty przychodów osiąganych przez dłużnika, będzie możliwe w sytuacji, w której banki zobowiążą się do uczestnictwa w postępowaniach przed sądem polubownym, których celem jest zawarcie ugód z kredytobiorcami. Z uwagi na efektywność pozasądowego rozwiązywania sporów, którego formą są postępowania przed sądem polubownym, uzasadnione jest stworzenie regulacyjnych bodźców, by tego rodzaju proces objął w szerokim zakresie walutowe kredyty mieszkaniowe.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355252
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 stycznia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.