Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178) ma charakter dostosowujący jego dotychczasowe brzmienie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) w związku z implementacją postanowień:

  1. dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, tj. tzw. „dyrektywy alkoholowej”, która ma zostać wdrożona do 31 grudnia 2021 r. oraz
  2. dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie), tj. tzw. „dyrektywy horyzontalnej” –  która ma zostać wdrożona do 31 grudnia 2021 r.

Implementacja postanowień dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG:

W projekcie zmiany ustawy o podatku akcyzowym dodawany jest art. 97a, gdzie zostało przewidziane, że warunkiem zastosowania obniżonych (preferencyjnych) stawek akcyzy do napojów alkoholowych (wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie) jest posiadanie przez producenta tych napojów alkoholowych certyfikatu małego producenta, którego wzór określać będzie akt wykonawczy Komisji Europejskiej. Analogiczne przepisy (dot. certyfikatów), oprócz tych przewidzianych dla wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, muszą zostać wprowadzone również dla piwa. Z uwagi na to, że już obecnie mali producenci piwa korzystają z obniżonej stawki akcyzy na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dodatkowe przepisy dotyczące certyfikowania takiej produkcji zostaną wprowadzone niniejszą zmianą rozporządzenia.

Implementacja postanowień dyrektywy Rady (UE) ) 2020/262:

W przepisach krajowych brakuje kompleksowej regulacji pozwalającej na niszczenie wszystkich wyrobów akcyzowych przez właściwe organy państwa bez poniesienia ciężaru podatku akcyzowego. Często na skutek orzeczenia przepadku przez sąd takie organy znajdują się w posiadaniu wyrobów akcyzowych, które następnie powinny zostać zniszczone. Ponieważ całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą (art. 8 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) właściwe organy państwa, które znalazły się w posiadaniu takich wyrobów dokonując ich niszczenia powinny odprowadzić należny podatek akcyzowy na rzecz Skarbu Państwa. W efekcie w magazynach właściwych organów  państwa znajdują się wyroby akcyzowe, w stosunku do których orzeczono przepadek, a które nie są niszczone wobec konieczności poniesienia ciężaru podatku akcyzowego.


Podstawa prawna: Ustawa o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354601
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 grudnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl).