Projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych – pod warunkiem, iż usługi te są wykonywane w celu dalszego wynajmu lub dzierżawy tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Zakres zwolnienia dotyczącego wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne, określony w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) – o VAT – w obszarze związanym ze wspieraniem budownictwa mieszkaniowego – odnosi się jedynie do działalności prowadzonej w tym zakresie przez społeczne agencje najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.). Zwolnienie natomiast nie obejmuje wszystkich czynności wynajmu/dzierżawy nieruchomości, jakie są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki w ramach prowadzonej przez nie lokalnej polityki mieszkaniowej.

W przypadku najmu dokonywanego na rzecz podmiotów innych niż określone w ww. przepisie ustawy o VAT, jest on opodatkowany tym podatkiem i przy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego należy spodziewać się przerzucania ciężaru ekonomicznego podatku VAT na ostatecznego najemcę. W praktyce powoduje to zwiększenie kosztów najmu lokali mieszkalnych obciążających najemców, którzy wykorzystują te lokale w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych i utrudnia jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie skutecznej polityki mieszkaniowej.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357350
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.