Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, które zastąpi obecne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392 oraz z 2019 r. poz. 1187) jest odpowiedzią na wnioski wynikające z doświadczeń Komisji Nadzoru Finansowego, (KNF) sprawującej nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów  reasekuracji.

Proponuje się rozszerzenie zakresu sprawozdawczości kwartalnej i rocznej zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie działu I określonego w załączniku do ustawy (ubezpieczenia na życie), zakładów ubezpieczeń działu II określonego w załączniku do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe) oraz zakładów reasekuracji, wykonujących działalność  reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń działu II.

W przypadku zakładów ubezpieczeń działu I rozszerzenie zakresu sprawozdawczości obejmie:

  • dodanie nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK),
  • dodanie nowych formularzy sprawozdawczych dotyczących umów ubezpieczenia z UFK,
  • rozszerzenie zakresu danych dotyczących skarg na działalność zakładu,
  • rozszerzenie zakresu danych dotyczących sprzedaży ubezpieczeń,
  • raportowanie danych dotyczących zawartych i rozwiązanych umów ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym,

W przypadku zakładów ubezpieczeń działu II rozszerzenie zakresu sprawozdawczości obejmie:

  • rozszerzenie zakresu danych dotyczących skarg na działalność zakładu,
  • rozszerzenie zakresu danych dotyczących sprzedaży ubezpieczeń,
  • rozszerzenie zakresu raportowanych danych dotyczących ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • raportowanie danych o wykonywanej przez zakład ubezpieczeń reasekuracji biernej,

W przypadku zakładów reasekuracji działu II rozszerzenie zakresu sprawozdawczości obejmie raportowanie danych o wykonywanej przez zakład reasekuracji retrocesji  biernej.


Podstawa prawna: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych zawierający 12 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348020/katalog/12796018#12796018

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.