Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19.

Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu wsparcia kolejnej grupy mikroprzedsiebiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), stanowiących grupę szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID -19, będących leasingobiorcami.

Rekomendowanym, instrumentem finansowym jest instrument w formie gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje leasingowe. Projekt rozporządzenia zakłada obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą. Gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80% kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70% kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją EFI.

Pomoc będzie udzielana MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu i pożyczki leasingowej).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345650
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.