Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wystawiania faktur

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wystawiania faktur.

Zmiana dotychczasowych przepisów ma charakter techniczny, dostosowujący do nowej sytuacji prawnej i związana jest z wprowadzoną w art. 16 zmianą ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 1 przepisy ogólne w § 1 określa przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy zakres danych niż określony w art. 106e ustawy, inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania kwot w walutach obcych oraz określa późniejsze niż wymienione w art. 106i terminy wystawiania faktur. Rozdział 2 określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, oraz zakres tych danych, w § 3 wymieniono dane jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych.

W rozdziale 3 § 4 i 5 wskazano inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. W rozdziale 4 § 6 opisano późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania faktur w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352551

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Krótszy termin na uzgodnienie projektu wynika z pilności prac legislacyjnych.