Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory zgłoszeń związanych z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (NIP‑2(13), NIP‑7(6), ZAP‑3(6) i NIP‑8(4)). Zmiany, w stosunku do obecnie obowiązujących wzorów, wynikają między innymi z dostosowań wynikających ze zmian wprowadzanych z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320) oraz zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018, 1520 i 1751) oraz uwzględniają inne, niżej opisane dostosowania, w tym związane z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Zmiany obejmują wszystkie załączniki do rozporządzenia, stanowiące wzory formularzy zgłoszeń (NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 4 załączniki: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347404/katalog/12792077#12792077
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.