Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

Projekt rozporządzenia określi sformalizowany wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Projektowana zmiana pozwoli na określenie prawidłowej identyfikacji dowodu wpłaty należności za mandat karny. Niezbędnym elementem tejże wpłaty będzie seria i nr mandatu oraz PESEL ukaranego bądź, jeżeli wpłacający nie posiada nr  PESEL – seria i numer paszportu lub seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rozporządzenie oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego – w odniesieniu do należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego. Rachunki bankowe urzędów gmin właściwych do przyjmowania wpłat należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego będą uznawane kwotami tych wpłat, dokonywanych z wykorzystaniem dedykowanego formularza.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346912
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 8 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.