Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Obecnie brak jest w polskim systemie prawnym regulacji określającej w jasny sposób, w jakim zakresie zobowiązania z tytułu umów o poprawę efektywności energetycznej, zwanych dalej „umowami EPCwpływają na poziom państwowego długu publicznego i deficyt sektora finansów publicznych. W związku z tym jednostki sektora finansów publicznych (w szczególności jednostki samorządu terytorialnego) niechętnie zawierają umowy EPC nie będąc pewnym co do ich wpływu na dług publiczny.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia określonego w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zobowiązania wynikające z umowy EPC nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy dostawca usług związanych ze zużyciem energii (partner prywatny) ponosi większość ryzyka budowy i większość ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez partnera prywatnego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. W związku z tym konieczne jest określenie zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zmaterializowanie się ryzyka budowy, tj. realizacji przedsięwzięcia oraz ryzyka uzyskania poziomu średniorocznych oszczędności energii gwarantowanych w umowie EPC (katalog ryzyk wzorowany jest na obecnie obowiązujących przepisach dotyczących analizy ryzyk w projektach partnerstwa publicznoprywatnego).

W projekcie rozporządzenia określona zostanie zatem lista rodzajów ryzyka, które będą uwzględniane przy ocenie wpływu zobowiązań z umów EPC na dług publiczny jednostki sektora publicznego realizującej przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348761

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Bardzo proszę o wpisanie uwag w załączonej tabeli.