Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 (Tarcza 1.0) oraz Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2 (Tarcza 2.0) jako realizacja, przyjętego w związku ze skutkami COVID19, rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).

Obowiązek zapłaty podatku od umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej otrzymanej z PFR, w kontekście kryzysu wywołanego pandemią uniemożliwiającego podatnikom prowadzenie działalności w dotychczasowym kształcie, stanowi dodatkowe obciążenie ekonomiczne. Zatem zasadne jest, z uwagi na sytuację gospodarczą, zaniechanie poboru podatku od środków mających charakter zwrotny, otrzymanych przez przedsiębiorców w ramach wsparcia przez Rząd, w przypadku ich umorzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348857

UWAGA. Termin wyznaczony przez ustawodawcę na przeprowadzenie konsultacji jest bardzo krótki. Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.