Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Projektowane rozporządzenie określa wzór znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz określa pieczęć potwierdzającą wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określa dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu.

Zgodnie z przepisem § 2 projektowanego rozporządzenia wzór znaku do oznaczania punktów sprzedaży towarów, informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, określa załącznik do rozporządzenia.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346550
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.