Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje powtórzenie regulacji prawnych obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwzględnieniem jedynie zmian wynikających z poszerzonego upoważnienia przyznającego możliwość określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego i zmian ustawy Kodeks karny skarbowy w zakresie obowiązku niszczenia płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, jak również postanowień oraz z nowej Umowy USA SOFA.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie wzoru zaświadczenia potwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, stanowiącego załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia. Tym samym sformalizowany zostanie dokument potwierdzający zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego dla funkcjonującego w obrocie prawnym obowiązku wystawiania takiego dokumentu.

W związku z obowiązkiem obligatoryjnego zniszczenia wyrobów tytoniowych płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich w przypadku orzeczenia ich przepadku jest wprowadzana zmiana w § 11 pkt 3-5 obowiązującego obecnie rozporządzenia. Przepis w tym zakresie zakłada, iż zwalnia się od akcyzy odpowiednio wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, pochodzące z przepadku, z chwilą ich zniszczenia.


Podstawa prawna: ustawa o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346006
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.