Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz.2317) dostosowano dotychczas używaną klasyfikację wyrobów i usług (PKWiU) do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, jedynie stanowi sprostowanie błędnego oznaczenia PKWiU.

Wydanie rozporządzenia stanowi sprostowanie błędnego oznaczenia: „PKWiU 52.21”, gdzie powinno być „PKWiU 56.21”. Z uwagi na pewność stosowania prawa, projekt przewiduje, że sprostowany zapis, będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2021 r. Wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344351
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 10 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.