Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji ma na celu wprowadzenie usprawnień  w zakresie sposobu przekazywania rocznych danych statystycznych z zakresu operacji koasekuracyjnych przez zakłady ubezpieczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, a także podpisywania rocznych danych statystycznych przez osoby do tego uprawnione.

Przyjęte w projekcie rozwiązania zakładają umożliwienie przekazywania rocznych danych statystycznych wyłącznie w formie elektronicznej oraz ich opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby do tego uprawnione. Zaproponowane regulacje wyeliminują obowiązek tzw. podwójnego raportowania danych – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej na rzecz wyłącznie formy elektronicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy również czasochłonny sposób sporządzania i przekazywania rocznych danych statystycznych.

Podstawa prawna: ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 26 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.