Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określa zakres informacji o cenach transferowych, która składana jest na podstawie art. 11t ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm, dalej: „ustawa o CIT”). Nowelizacja rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu danych w Informacji o cenach transferowych do przepisów ustawy o CIT.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące w szczególności:
– dodania informacji dotyczącej wartości transakcji podlegającej raportowaniu, która przypada na kraj siedziby lub zarządu kontrahenta,
– dodania informacji o rodzaju raportowanej transakcji oraz o kraju rzeczywistego właściciela, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy,

– doprecyzowania objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie identyfikatora podatkowego wskazywanego w informacji,
– zmiany objaśnień co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych w zakresie kodu dla kategorii transakcji „Inne transakcje – sprzedaż” oraz „Inne transakcje – zakup”.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.