Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.) jest:

  • aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych;
  • aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w rozporządzeniu

− w celu ułatwienia i uproszczenia składania dokumentów, dla których rozporządzenie wprowadza zmiany.

W rozporządzeniu dokonano aktualizacji nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”. Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Dokonano aktualizacji nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”. Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347856
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 czerwca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.