Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52) jest poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych, oraz aktualizacja tytułów, symboli i numerów pól formularzy podatkowych przywołanych w zmienianym rozporządzeniu.

Projekt przewiduje włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej oraz, które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez CEIDG. Projekt wprowadza możliwość opatrzenia podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36). Projekt wprowadza również możliwość opatrzenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS), podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5 zmienianego rozporządzenia, tj. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343150
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 8 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.