Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt obejmuje zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) oraz będące m.in. konsekwencją wejścia w życie zmian w przepisach prawa. Celem zmian dotyczących SMUP jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, które mają pozwolić na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. Wprowadzane zmiany są efektem wypracowanej w ramach projektu SMUP koncepcji podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348053

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 1 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.