Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – rozporządzenie wykonawcze do ustawy SENT.

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, towary inne niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ww. ustawy, których przewóz jest objęty systemem monitorowania przewozu i obrotu, wraz ze wskazaniem masy, ilości, objętości lub wartości tych towarów, oraz przypadki, w których ich przewóz nie podlega temu systemowi, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku przewozu gazu LPG przemieszczanego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przewóz ten winien być zgłoszony również do systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT.

Zmiana rozporządzenia polega na wyłączeniu z systemu monitorowania przewozu i obrotu towarów z pozycji CN ex 2711 (gaz LPG), w przypadku gdy są one przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Organy KAS będą posiadać informacje o przemieszczanym gazie LPG w takim przypadku. Wprowadzone rozwiązanie odciąży podmioty, które dokonują przewozu gazu LPG do innych celów niż do napędu silników pojazdów samochodowych albo zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z rejestrowania ich przewozów w systemie monitorowania przewozu i obrotu (SENT).


Podstawa prawna: ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346601
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.