Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

Projekt rozporządzenia wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/338 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywy 2013/36/UE i (UE) 2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19, w zakresie przepisów:

  • umożliwiających przekazanie klientowi lub potencjalnemu klientowi niektórych informacji po wykonaniu usługi świadczonej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
  • wyłączających z systemu obejmującego świadczenia niepieniężne usługi badawcze dotyczące emitentów o średniej rynkowej kapitalizacji nieprzewyższającej określonego progu.

Projektowane rozwiązania polegają na:

  • umożliwieniu firmom inwestycyjnym przekazywania klientowi lub potencjalnemu klientowi wymaganych prawem informacji nie przed, ale po wykonaniu usługi – w przypadku usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz usług wykonywania tych zleceń na rachunek dającego zlecenie, o ile są one świadczone przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie wymaganych informacji przed rozpoczęciem ich świadczenia,
  • wyłączeniu określonych usług badawczych z zakresu regulacji dotyczących świadczeń niepieniężnych w ramach obowiązujących zasad przyjmowania lub przekazywania świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej.


Podstawa prawna: UUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348754
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 20 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.