Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. VATR. Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), w związku ze zmianami, jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr 1114).

Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce projekt ustawy wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie

W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. projektem ustawy zasadne jest zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VATR o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje te umożliwią organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez podmioty objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347152
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.