Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Zmiana  rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej jest związana z pracami nad uruchomieniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „u.p.e.a”. Przy wykorzystaniu tego systemu wierzyciele będą przekazywali do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego: wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e u.p.e.a.

Do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej zaproponowano dodanie załącznika stanowiącego wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, który wierzyciele będą mogli stosować do dnia 30 września 2021 r. Projektowany wzór tytułu wykonawczego został oparty na wzorze tytułu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Zmieniono pouczenie m.in. w zakresie prawa wniesienia, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie tego terminu, zgodnie z art.  33 § 1, 2, 4 i 5, art. 35 § 1 i art. 35 § 1a u.p.e.a. Zmieniono także pouczenie dotyczące obowiązku zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania przez zobowiązanego oraz o skutkach zaniechania tego obowiązku, stosownie do art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 u.p.e.a. oraz o przysługującym małżonkowi zobowiązanego prawie wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, zgodnie z 27f § 1 u.p.e.a. Ponadto zostało uzupełnione pouczenie o informację, o której mowa w art. 27e § 1 i 2 u.p.e.a., że tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. W takim przypadku tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji również kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tego tytułu wykonawczego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345702
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.