Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.
Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej).
Propozycja nowelizacji rozporządzenia polega na rozszerzeniu zakresu usług oferowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej przy pomocy systemu teleinformatycznego. Projektowane zmiany zakładają poszerzenie zakresu usług udostępnianych na podstawie § 1 rozporządzenia o dostęp do:

 • aplikacji e-mikrofirma (bezpłatnej aplikacji do generowania i wysyłania plików JPK, które obecnie stanowią element deklaracji VAT);
 • dokumentacji znajdującej się w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP);
 • wykazu mandatów karnych egzekwowanych przez naczelników urzędów skarbowych;
 • składania i dostępu do historii złożonych:
 1. zawiadomień o popełnieniu czyny zabronionego (czynny żal),
 2. zawiadomień o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR),
 3. pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań oraz innych pism (stosownie do postępu prac nad opracowaniem wymaganych kreatorów umożliwiających składanie poszczególnych pism);
 • informacji o numerze mikrorachunku podatkowego;
 • płatności online z tytułu m.in. podatków i historii płatności;
 • złożonych dokumentów;
 • dokumentacji rachunkowej organu podatkowego w zakresie statusu zwrotu nadpłaty podatku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343350
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 15 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.