Projekt rozporządzenia MFiPR w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem wdrażania programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 konieczne jest ustanowienie dla wspomnianych programów regulacji dotyczących zaliczek analogicznych do regulacji ujętych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367), dotyczącym programów wdrażanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Rozporządzenie to, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–-2027 (Dz. U. poz. 1079) zostało czasowo utrzymane. Nowe rozporządzenie umożliwi szerokie stosowanie zaliczek w ramach projektów, co służyć będzie przyspieszeniu wydatkowania środków w ramach projektów, przyczyniając się tym samym do szybszego osiągnięcia przez budżet państwa i budżet środków europejskich dochodów z tytułu płatności okresowych przekazywanych Polsce przez Komisję Europejską. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak istotnych sygnałów wskazujących na potrzebę modyfikacji rozwiązań wypracowanych jeszcze w 2009 r. nie przewiduje się wprowadzenia zmian w zakresie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek dla beneficjentów w stosunku do mechanizmów przewidzianych dla programów perspektywy 2014-2020. Nadrzędnym celem projektu jest przede wszystkim objęcie regulacjami analogicznymi jak te obowiązujące w perspektywie finansowej 2014-2020 programów perspektywy 2021-2027. Ponadto, projekt rozporządzenia, zgodnie z upoważnieniem ustawowym określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres, uwzględniając rodzaje beneficjentów i sposób wdrażania działań w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361555 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.