Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo– rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo–rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo–rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1051) pomoc na podstawie tego rozporządzenia udzielana może być tylko do dnia 31 grudnia 2021 r.

W celu umożliwienia udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 po dniu 31 grudnia 2021 r. zachodzi potrzeba wydłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. Pozwoli ono na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2022 r. okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-rozwojowych związanych z pandemią COVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania badań nad chorobami wirusowymi.


Podstawa prawna: Prawo UE
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354153
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.