Projekt rozporządzenia MFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Głównym celem projektu jest umożliwienie otrzymania przez przedsiębiorców  od dnia 1 stycznia 2022 r. regionalnej pomocy inwestycyjnej na projekty spełniające warunki inwestycji początkowej zgodnie z nową mapą pomocy regionalnej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1465) przewiduje udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). W związku z trwającymi pracami nad projektem nowego rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 20222027 (Dz. U. poz. …..) na podstawie nowego komunikatu KE „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” (Dz. Urz. UE C 153 z 29.04.2021, str. 1), istnieje konieczność nowelizacji rozporządzenia MIiR, która zapewni jego zgodność z Wytycznymi i z nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej oraz umożliwi jego prawidłowe stosowanie po dniu 31 grudnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę wejście w życie rozporządzenia RM w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, które określa obszary kraju kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., konieczne jest dostosowanie przepisów dotyczących możliwości udzielania pomocy regionalnej dużemu przedsiębiorcy w regionach „c” oraz skorygowanie wartości dostosowanej kwoty pomocy dla poszczególnych obszarów Polski kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą
inwestycyjną.
Z uwagi na fakt, iż udzielanie pomocy na podstawie środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 możliwe będzie do końca 2023 r, konieczne jest także określenie końcowego terminu obowiązywania rozporządzenia. Ponadto z uwagi na potrzebę zapewnienia równego traktowania wnioskodawców, konieczne jest uregulowanie okresu przejściowego pomiędzy obowiązywaniem dwóch reżimów prawnych, tj. mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 oraz mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.


Podstawa prawna: Prawo UE
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354253
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.