Projekt rozporządzenia MI oraz MSWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Projektowane rozporządzenie doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) w odniesieniu do niektórych znaków drogowych z grupy „Znaki informacyjne” oraz z grupy „Znaki kierunku i miejscowości”.

Przepisy zawarte w projekcie rozszerzają zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych. Wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań prawnych będzie miało bezpośredni wpływ na uczestników ruchu poprzez zapewnienie szerszego zakresu przekazywanych informacji, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i komfortu podróżowania.

Zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem rozporządzenia obejmują:

  • zmianę przepisów § 53 rozporządzenia poprzez uporządkowanie znaczenia i zakresu obowiązywania znaków D-19 i D-20. W myśl obecnie obowiązujących przepisów znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, odnoszącego się do odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku odwołania znaku D-19 znakiem D-20, ujęty jest w § 53 ust. 2, który określa znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-20. Taka sytuacja powoduje, że kierujący pojazdem, chcąc określić długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku w organizacji ruchu znaku. D-20 musi korzystać z normy prawnej wynikającej właśnie ze znaczenia tego znaku.

W ocenie projektodawcy zaproponowane zmiany spowodują, że przepisy będą znacznie czytelniejsze, kiedy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek. Z tych też względów projekt rozszerza znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, a jednocześnie ogranicza zakres obowiązywania znaku D-20.

  • zmianę przepisów § 63 i § 67 rozporządzenia, będącą konsekwencją nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, która daje możliwość umieszczania symbolu Światowego Dziedzictwa UNESCO na znakach:
  • E-9 „drogowskaz do muzeum”,
  • E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”,
  • E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”,
  • E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”,
  • E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.

 

  • zmianę w załączniku do rozporządzenia wzoru graficznego znaku drogowego D-39 „dopuszczalne prędkości” w części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne” jest konsekwencją zmian prędkości dopuszczalnej obowiązującej na drogach, określonej w przepisach art. 20 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projektodawca zmienia wartości prędkości dopuszczalnych umieszczone dotychczas na znaku D-39 „dopuszczalne prędkości” określające prędkość dopuszczalną na obszarze zabudowanym, drodze ekspresowej oraz autostradzie. Zmiana ma na celu zapobiegnięcie wprowadzania w błąd osób korzystających z załącznika do rozporządzenia, w którym ujęte są m.in. wzory znaków drogowych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358207
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.