Projekt rozporządzenia MI w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.

Istotą rozwiązań wprowadzanych w projekcie jest utrzymanie w polskim porządku prawnym szeregu zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, z jej załącznika V, dotyczących elementów jakości dla klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz definicji klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, typów wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, sposobów klasyfikacji elementów jakości wód, stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, sposobu interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych, sposobu oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, sposobu prezentacji wyników klasyfikacji oraz częstotliwości dokonywania klasyfikacji.

Rozporządzenie wprowadza, na podstawie aktualnej wiedzy, uzupełnienia w zakresie wartości wskaźników granicznych dla jednolitych części wód oraz doprecyzowuje sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód powierzchniowych w odniesieniu do klasyfikacji elementów biologicznych i fizykochemicznych. Pozwoli to na prawidłowe i przejrzyste sporządzenie oceny stanu wód. Projekt pośrednio wpływa na uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych przez podmioty gospodarcze – użytkowników pozwoleń wodnoprawnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający 28 załączników oraz dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342304/katalog/12755945#12755945
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 26 stycznia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.