Projekt rozporządzenia MI w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997), dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 894), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z wejściem w życie, z dniem 5 grudnia 2021 r., wskazanej wyżej ustawy dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia 2022 r. a co za tym idzie konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy program 28-godzinnego kursu, realizowanego podczas 4 dni powszednich. Kurs obejmuje w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Projekt rozporządzenia określa również opłatę za kurs w wysokości 500 zł oraz wzór zaświadczenia o jego ukończeniu.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357402
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.