Projekt rozporządzenia MI w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Rozporządzenie ma na celu przyjęcie po raz pierwszy Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zwanego dalej „Planem”. Przyjmowany projektowanym rozporządzeniem Plan opracowany został na okres 6 lat i obejmuje lata 2021-2027.

Głównym celem Planu jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel ten ma być realizowany poprzez kształtowanie oraz racjonalne korzystanie z zasobów wodnych. Cele szczegółowe Planu, precyzujące cel główny, podyktowane są regulacją art. 184 ust. 2 ustawy – Prawo wodne. Dotyczą one zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą: społeczeństwa, gospodarki i środowiska.
Do celów szczegółowych Planu należą:
1. skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2. zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy;
3. edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy;
4. formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego wraz z dodatkowymi załącznikami: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342551/katalog/12757851#12757851

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 1 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w formie załączonej tabeli.