Projekt rozporządzenia MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Konieczność wydania do dnia 4 września 2022 r. przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 1 pkt 16 oraz art. 29 pkt 6 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), zmieniających delegacje i wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przygotowując projekt rozporządzenia planowane jest uwzględnienie zmian przepisów wynikających z tzw. „pakietu deregulacyjnego”, które wchodzą w życie 4 września 2022 r., tj.:

– zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej,

– konieczności określenia wzorów stosowanych formularzy związanych z rejestracją i czasową rejestracją pojazdów,
w tym wzoru wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu i wzoru decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu a także wzoru wniosku o wydanie: wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, a także wzoru wniosku o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym (zmiana delegacji art. 76 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym).

Projekt rozporządzenia stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów jak również wprowadza nowe rozwiązania. Opracowując projekt wzięto pod uwagę:

– konieczność rozszerzenia pojemności rejestracyjnej dla tablic rejestracyjnych zmniejszonych, w związku ze zgłaszanym przez niektóre organy rejestrujące wyczerpywaniem się pojemności rejestracyjnej dla tych tablic;

– wprowadzenie zmniejszonych tablic rejestracyjnych zabytkowych oraz zabytkowych tablic motorowerowych, co było przedmiotem wniosków ze strony środowisk posiadaczy pojazdów zabytkowych;

– potrzebę zachowania ciągłości procesu rejestracji pojazdów i warunków produkcji tablic rejestracyjnych oraz przepisów wynikających z historii rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Ponadto w projekcie rozporządzeniu:

– zrezygnowano z możliwości umieszczania wniosków o dodatkową tablicę rejestracyjną oraz o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego na odwrocie wniosku o rejestrację pojazdu w związku z ujęciem niniejszych kwestii we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia;

– zmieniono katalog dokumentów potwierdzających prawo własności, nadal jednak będzie to katalog otwarty;

– zrezygnowano z wymogu składania wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, funkcjonujących bez wymogu ustawowego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356957
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 9 marca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.