Projekt rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne.

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu zidentyfikowano braki w zakresie wymagań technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. Tym samym projektowanie toru awaryjnego, a następnie jego wykonanie może prowadzić do pominięcia parametrów istotnych dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska lub nadmiernie podnosić koszt wykonania i eksploatacji. Projektowana regulacja ma na celu dostosowanie przepisów do obecnych realiów, w celu osiągnięcia większej racjonalności wydatkowania środków publicznych przy zachowaniu pożądanego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska.

W projekcie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne:

  • rozszerzono wykaz urządzeń technicznych, pod którymi te tory nie mogą być usytuowane;
  • uzupełniono wykaz obiektów i urządzeń, wobec których należy zachować bezpieczną odległość przy lokalizowaniu stanowiska postojowego na torze;
  • zrezygnowano z wymagania wyposażenia stanowiska w urządzenia nieprzydatne do usuwania awarii, a których koszt instalacji i utrzymania jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do potencjalnej przydatności – głównie chodzi o instalację wodociągową i hydranty.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756)
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353153
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl